.

 

Privredno odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu nadležno je da sudi:

  1. u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;
  2. u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
  3. u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
  4. sporovi iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;
  5. sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;
  6. u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije

Ovo odjeljenje je uključeno u process medijacije

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić