.

U prostorijama Općinskog suda u Sarajevu 21.11.2022. godine održan je sastanak Damira  Batotića, predsjednika suda, sa notarom Bojanom Markovićem, predstavnikom Notarske Komore FBiH – Podružnica Sarajevo. Tema sastanka je bila saradnja Suda i notara sa područja Kantona Sarajevo te primjena Odluka Ustavnog suda FBiH, broj: U 15/10, U 22/16 i U 20/22.

Općinski sud u Sarajevu u potpunosti provodi donesene Odluke Ustavnog suda FBiH na način da Sud vrši provođenje svih isprava koje su pogodne za provedbu u zemljišnoj knjizi i to kako notarski obrađenih isprava u skladu sa čl. 69. st. 1. Zakona o notarima FBiH, tako i ovjerenih isprava u skladu sa istim članom, pod uslovom da sadrže sve potrebne elemente za upis u zemljišnu knjigu (bez obzira da li su te isprave sačinjene od advokata ili trećih lica).

Ponovljen je stav Suda da ne postoji pravni osnov za uspostavljanje sudske ovjere potpisa i ponovno otvaranje knjige ovjere, ali ako Ugovor čije se provođenje traži prema Zakonu o obligacionim odnosima sadrži sve neophodne elemente i ovjeru u skladu sa propisima, nema smetnji da bude proveden, s tim da su notarski obrađene isprave bile i ostale nesporne kao pravni osnov za upis u zemljišnu knjigu.

Na kraju sastanka je zaključeno da je saradnja Općinskog suda u Sarajevu i notara sa područja Kantona Sarajevo zadovoljavajuća te da su notari sa sjedištem na području Kantona Sarajevo zadovoljni saradnjom sa Sudom, prvenstveno ažurnošću Zemljišnoknjižnog ureda.

Osim predsjednika Batotića, sastanku su prisustvovali Adi Isaković sudija, Senada Smajiš, sekretarka suda, Sumeja Buko, šef Kabineta, Mirzet Sudžuka, šef Sektora sudske uprave te Ekrem Tošić, šef Zk ureda. 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj