.

U organizaciji sarajevskog Općinskog suda, a pod pokroviteljstvom Atlantske inicijative, na Jahorini je 25.10.2019. godine održan stručni sastanak sudija krivičnih odjeljenja Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu. 

Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu koja je ujedno bila i moderator sastanka, pozdravila je prisutne i zahvalila im se na dolasku. Ona je istakla značaj realizacije jednog ovakvog  sastanka koji za cilj ima razmjenu mišljenja, usaglašavanje sudske prakse, jačanje autoriteta suda i procesne discipline te poboljšanje efikasnosti rada sudova. 

Na sastanku je razmatrana praksa Krivičnog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu sa posebnim osvrtom na zakonitost dokaza, ispitivanje svjedoka na glavnom pretresu, način izrade presude, obrazloženje odluka o pritvoru te primjenu instituta materijalnog prava - produženo krivično djelo i sticaj. 

Pored toga, analizirano je i stanje krivičnog referata sarajevskog Općinskog suda. Identifikovani su ključni problem sa kojima se sudije ovoga odjeljenja susreću u radu te je podstaknuta diskusija u cilju rješavanja istih. Posebna pažnja posvećena je kvaliteti izrade odluka i ujednačavanju sudske prakse krivičnih odjeljenja sudova, a kako bi postupanje sudova po ovim predmetima bilo kvalitetnije i efikasnije.

Melika Murtezić, predsjednica Krivičnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu, prisutnima je predstavila Priručnik za razmatranje krivičnog djela silovanja, čiji je inače koautor. Učesnici su iskazali veliko interesovanje za Priručnik smatrajući da će im biti od pomoći u radu na rješavanju ovakvih predmeta kao i pri ujednačavanju sudske prakse. 

Po završetku aktivnosti  sastanak je ocijenjen izuzetno uspješnim, a zaključeno je da je ovakav način saradnje nosilaca pravosudnih funkcija višestepenog i nižestepenog suda nužan za postizanje bolje efikasnosti rada sudova te jačanja pravne sigurnosti.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj