.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I DJELOKRUG RADA ORGANIZACIONIH

JEDINICA

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Sarajevu (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

 • unutrašnja organizacija i djelokrug rada organizacionih jedinica Općinskog suda u Sarajevu (u daljem tekstu: Sud);
 • sistematizacija radnih mjesta po organizacionim jedinicama, opis poslova svakog državnog službenika i namještenika i ovlaštenja i odgovornosti državnih službenika i namještenika u obavljanju poslova;
 • rukovođenje Sudom i organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova;
 • kolegij Suda, radne grupe i druga radna tijela;
 • saradnja u vršenju poslova i zadataka;
 • programiranje i planovi rada;
 • radni odnosi i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika;
 • ostvarivanje javnosti rada.

Unutrašnjom organizacijom Suda osigurava se naročito:

 • efikasno i blagovremeno obavljanje poslova, racionalna organizacija rada i uspješno rukovođenje;
 • ostvarivanje pune saradnje sa drugim organima i institucijama;
 • grupisanje poslova prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, obimu, 
 • stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo vršenje i potpunije objedinjavanje zajedničkih i općih poslova radi njihovog racionalnog   obavljanja.

Sud vrši sudsku vlast, samostalno i nezavisno, za područje općina: Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilijaš, Vogošća, Hadžići, Ilidža i Trnovo.

Prema stvarnoj nadležnosti utvrđenoj zakonom Sud je nadležan:

1. U krivičnim predmetima:

a)    da u prvom stepenu sudi:

 • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna  ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
 • za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog  suda;
 • za krivična djela za koja je Sud BiH prenio nadležnost na općinski sud;
 • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

b)    da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

c)    da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;

d)    da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica

e)    osude, na osnovu sudske odluke i

f)     da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

2.  U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

a)    u svim građanskim sporovima i

b)    u vanparničnom postupku.

3. U privrednim predmetima u prvom stepenu sudi:

a)   u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih  papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na  nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu  samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u  vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;

b)  u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim 

c)   vodama, te u sporovima  na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;

d)  u sporovima koji se odnose  na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje 

e)   vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;

f)    u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava  industrijske svojine;

g)  u sporovima nastalim povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu  

h)  konkurenciju ili monopolistički sporazum;

i)   u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji  nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije

4.  U  prekršajnim predmetima

a)    da u prvom stepenu sudi u svim prekršajnim predmetima;

b)    odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.

5. U drugim predmetima:

a)    da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;

b)    da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;

c)    da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije    određeno;

d)    da obavlja zemljišnoknjižne poslove u skladu sa zakonom;

e)    da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

f)  da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud 

h)    da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i

i)     da vrši druge poslove određene zakonom.

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Suda obavljaju se u osnovnim i unutrašnjim organizacionim jedinicama.

Osnovne organizacione jedinice Suda su:

1.  Sudska odjeljenja  

2.  Kabinet predsjednika Suda

3.  Sektor sudske uprave

4.  Služba računovodstva

5.  Zemljišnoknjižno odjeljenje

1. SUDSKA ODJELJENJA

Radi ostvarivanja funkcije suđenja i odlučivanja o predmetima iz iste pravne oblasti, u Sudu se osnivaju sudska odjeljenja i to: 

 •  Krivično  odjeljenje 
 •  Parnično odjeljenje
 •  Odjeljenje za radne sporove
 • Porodično odjeljenje
 • Privredno odjeljenje
 • Odjeljenje za upis u registar pravnih lica
 • Vanparnično odjeljenje
 • Izvršno odjeljenje
 • Izvršno odjeljenje po vjerodostojnoj ispravi
 • Odjeljenje za sporove male vrijednosti
 • Prekršajno odjeljenje

Djelokrug rada sudskih odjeljenja Suda utvrđen je Zakonom. 

2. KABINET PREDSJEDNIKA SUDA

Djelokrug rada osnovne organizacione jedinice Kabinet predsjednika Suda:

 • pruža kompletnu administrativnu, tehničku, pravnu, savjetodavnu  i svaku drugu podršku predsjedniku Suda;
 • obezbjeđuje uslove i koordinaciju rada između predsjednika Suda i organizacionih jedinica;
 • vrši protokolarne poslove u vezi sa aktivnostima predsjednika Suda;
 • vrši poslove međunarodne pravne pomoći;
 • obavlja poslove interne revizije u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru Federacije BiH, podzakonskim aktima i sa standardima za internu reviziju;
 • obavlja poslove iz oblasti javnih nabavki;
 • obavlja poslove odnosa sa javnošću i informisanja;
 • obavlja poslove izdavanja biltena, brošura i drugih publikacija o radu suda;
 • obavlja poslove prevođenja  sa engleskog jezika na bosanski jezik;
 • obavlja poslove izvršenja krivičnih sankcija;
 • vodi evidencije knjiga, službenih glasila i drugih publikacija;
 • obavlja i druge poslove koji su usko vezani za Kabinet predsjednika Suda

3. SEKTOR SUDSKE UPRAVE

Djelokrug rada osnovne organizacione jedinice Sektor sudske uprave:

 • obezbjeđenje uslova za rad i poslovanje Općinskog suda;
 • organizovanje unutrašnjeg poslovanja Suda;
 • obavljanje poslova iz radnih odnosa;
 • vođenje personalne dokumentacije;
 • interna i vanjska dostava pošte i pismena;
 • briga o tehničkom održavanju prostorija Suda i opreme;
 • poslovi ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu;
 • poslovi u vezi s pritužbama radnika na rad Suda;
 • vršenje poslova kancelarijskog poslovanja i arhiviranja predmeta i akata;
 • ovjeravanje sudskih odluka;
 • otpremanje sudskih odluka;
 • obavljanje daktilografskih poslova;
 • obavljanje ostalih sudsko-upisničarskih poslova kako je to utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju;
 • drugi poslovi sudske uprave propisane zakonom i drugim aktima.

U osnovnoj organizacionoj jedinici Sektor sudske uprave osnivaju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

a)     Odsjek za pravne, kadrovske i opće  poslove;

b)     Odsjek za arhivske poslove;

c)     Odsjek za kurirske poslove;

d)     Odsjek sudskih izvršitelja;

e)     Odsjek za informatičku i komunikacijsku tehnologiju (IKT odsjek);

f)      Odsjek za CMS;

g)     Odsjek za tehničke poslove;

h)     Odsjek za upravljanje predmetima

i)       Odsjek za prepis 

                                 

Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica

a) Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove

 • izrada pravilnika i drugih akata vezanih za rad Suda;
 • izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa i ostalih općih poslova;
 • vođenje personalne evidencije sudija i svih uposlenika kroz matičnu knjigu evidencije zaposlenika, lične odnosno personalne dosjee i evidenciju prisustva na radnom mjestu;
 • izrada godišnjih planova i rasporeda namještenika po sudskim odjeljenjima;
 • obavljanje poslova ovjere isprava za upotrebu u inostranstvu – appostille ovjere;
 • obavljanje poslova obezbjeđivanja i distribuiranja kancelarijskog i drugog materijala po organizacionim jedinicama Suda;
 • obavljanje ostalih administrativno-tehničkih poslova;

b) Odsjek za arhivske poslove

 • arhiviranje spisa predmeta, javnih knjiga sa svim ispravama koje se na njih odnose,  
 • pomoćnih knjiga, upisnika, imenika i drugih posebno čuvanih isprava zajedno s popisima isprava i odnosnim imenicima, kao i ostalih isprava u posebne zaštitne omote te njihovo smještanje u posebnu prostoriju koja je u tu svrhu određena;
 • čuvanje, izdvajanje i uništavanje spisa predmeta, upisnika, pomoćnih knjiga i isprava i prijenosnih informatičkih medija; 
 • obavljanje i drugih poslova shodno Zakonu o arhivskim poslovima i Pravilniku o unutrašnjem sudskom poslovanju.

c) Odsjek za kurirske poslove

 • prijem, razvrstavanje i dostavljanje svih pismena u unutrašnje organizacione jedinice Suda;
 • preuzimanje sudskih odluka i pismena u pisarnici i upravi Suda i dostavljanje istih strankama kako je to propisano za pojedina pismena posebnim zakonima o sudskim postupcima (ZPP, ZKP);
 • obavljanje i drugih poslova dostavljanja shodno Pravilniku o unutrašnjem sudskom poslovanju i drugim propisima.

d) Odsjek sudskih izvršitelja

 • provođenje izvršnih radnji shodno Zakonu o Izvršnom postupku;
 • provođenje izvršenja na terenu po nalogu sudije;
 • prodaja zaplijenjenih stvari;
 • izrada izvještaja o obavljenim izvršnim radnjama;
 • drugi poslovi koji su propisani Zakonom o izvršnom postupku i Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju.

e) Odsjek za informatičku i komunikacijsku tehnologiju (IKT odsjek)

 • instaliranje i održavanje informatičkog mrežnog sistema;
 • održavanje hardverskog i softverskog sistema;
 • snimanje sudskih procesa i drugih događaja opremom za audio i video (A/V) snimanje;
 • obezbjeđenje sigurnosti pristupa i rada na lokalnoj IKT opremi;
 • izvještavanje VSTV-a o provođenju i uspostavljanju novih sistema i aplikacija računarske mreže u Sudu;
 • drugi poslovi koji spadaju u oblast funkcionisanja informatičkog sistema u Sudu.

f)  Odsjek za CMS

 • pružanje prvog nivoa podrške i direktne pomoći Općinskom sudu u implementaciji, edukaciji i drugim relevantnim poslovima za potrebe CMS-a;
 • obezbjeđenje sigurnosti pristupa i rada u CMS-u, administriranje aplikacijom;
 • analiza postupanja u CMS sistemu i uočavanje grešaka u postupanju korisnika sistema, te predlaganje njihovog otklanjanja kroz stalnu edukaciju korisnika;
 • izrada i dostavljanje redovnih izvještaja o stanju rješavanja predmeta po odjeljenjima i pojedinačno po nosiocima pravosudnih funkcija;
 • vođenje statistike i izrada izvještaja o radu Suda;
 • izrada i dostavljanje svih statističkih i drugih podataka po zahtjevima institucija i pojedinaca, na način i pod uslovima predviđenim aktima Suda;
 • izvještavanje predsjednika Suda o stanju i primjeni CMS sistema

 g) Odsjek za tehničke poslove

 • vršenje poslova tehničkog održavanja zgrade Suda;
 •   vršenje poslova unutrašnjeg obezbjeđenja zgrade Suda;
 • koordinacija sa svim organizacionim jedinicama vezana za problematiku tehničkih poslova;
 • vršenje prevoza uposlenih službenim vozilima u skladu sa Pravilnikom;
 • održavanje  i servisiranje vozila;
 • vođenje administrativnih poslova vezanih za korištenje službenih vozila;
 • vršenje drugih poslova vezanih za upotrebu službenih vozila.

h) Odsjek za upravljanje predmetima

 • vršenje poslova kancelarijskog poslovanja u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju;
 • priprema i dostava sudskih predmeta u rad sudijama u skladu sa utvrđenim evidencijama;
 • otprema sudskih pismena u skladu sa naredbama sudija;
 • evidentiranje i skeniranje pristiglih podnesaka i dostavljanje sudijama na dalje postupanje;
 • evidentiranje i skeniranje pristiglih dostavnica i ulaganje u pripadajuće predmete;
 • dostava spisa nadležnom drugostepenom sudu po žalbama izjavljenim na prvostepene odluke;
 • izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija;
 • prijem i pohrana materijalnih dokaza u krivičnom postupku;
 • prijem i razvrstavanje pošte, podnesaka i pismena;
 • upisivanje pošte i pismena u dostavne knjige;
 • pregledanje podnesaka i naplata sudske takse;
 • dostava pismena u organizacione jedinice;
 • drugi poslovi shodno Pravilniku o unutrašnjem sudskom poslovanju.

U okviru ove unutrašnje organizacione jedinice, u zavisnosti od vrste i specifičnosti poslova, a imajući u vidu veliki broj predmeta po vrsti i obimu, poslovi se grupišu u zavisnosti od vrste posla po slijedećim grupama:

a)    Pisarnica za prijem pošte

b)    Pisarnica za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija,

c)    Pisarnica za unos dostavnica,

d)    Pisarnica za uvid u spis i davanje klauzula pravosnažnosti,

e)    Pisarnica za unos podnesaka pristiglih poštom,

f)     Pisarnica za otpremu pošte,

g)    Pisarnica za prijem i unos dokumenata,

h)    Pisarnica za upravljanje predmetima, 

i)     Pisarnica za upis u registar pravnih lica,

j)     Prekršajna pisarnica

k)    Pisarnica za sporove male vrijednosti i

l)     Pisarnica za izvršenja po vjerodostojnoj ispravi.

U okviru navedenih grupa obavljaju se sljedeći poslovi:

 • izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija i upravljanje predmetima koji nisu uneseni u CMS sistem,
 • evidentiranje, razvrstavanje, skeniranje i ulaganje dostavnica u sudske predmete;
 • stavljanje klauzula pravosnažnosti i izvršnosti na pravosnažne i izvršne sudske odluke,
 • ovjeravanje sudskih odluka,
 • evidentiranje, razvrstavanje, skeniranje i ulaganje podnesaka u sudske predmete,
 • otpremanje sudskih odluka i drugih pismena po nalogu sudije i drugih ovlaštenih lica
 • unos svih dokumenata vezanih za sudske predmete u CMS sistem i izdavanje potvrda strankama o prijemu dokumenata,
 • prijem i evidentiranje zahtjeva za upis i promjene upisa u Registru pravnih lica, kao i izdavanje izvoda iz sudskog registra po zahtjevima stranaka,
 • poslovi izvršenja prekršajnih sankcija po pravnosnažnim i izvršnim rješenjima,
 • vršenje poslova kancelarijskog poslovanja i obavljanje ostalih sudsko-upisničarskih poslova kako je to utvrđeno Pravilnikom o sudskom poslovanju,
 • poslovi prijema, smještaja, evidencije i čuvanja dokaza u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima čuvanja materijalnih dokaza oduzetih u krivičnom postupku.

e)   Odsjek za prepis

 • vršenje svih poslova prepisa,
 • sačinjavanje raspravnih zapisnika po diktatu sudija ili prekucavanje audio/video snimaka sa ročišta,
 • vršenje svih poslova vezanih za tehničku obradu spisa,
 • vršenje svih poslova prepisa po naredbi sudija,
 • postupanje po naredbama sudije vezano za poštu pojedinaca,
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca

4. SLUŽBA RAČUNOVODSTVA

Djelokrug rada osnovne organizacione jedinice Službe računovodstva:

 • vršenje poslova koji se odnose na budžetsko i vanbudžetsko finansijsko materijalno poslovanje Suda,
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i završnog računa (opći bilans sredstava),
 • izrada odgovarajućih akata za izvršavanje predračuna odnosno proračuna, finansijskih poslova i završnih računa,
 • vršenje knjigovodstvenih i blagajničkih poslova,
 • obračun plaća i naknada,
 • poslovi likvidature,
 • poslovi sudskog depozita,
 • drugi računovodstveno materijalni poslovi.

5. ZEMLJIŠNOKNJIŽNO ODJELJENJE                                             

Djelokrug rada zemljišnoknjižnog odjeljenja

 • vrši vođenje, održavanje i uspostavu zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora,
 • vrši upis stvarnih prava, prenos prava na nekretninama u zemjišnim knjigama i knjigama položenih ugovora,
 • pokreće postupak za upis i ZK i KPU,
 • vrši formiranje zemljišnoknjižnog spisa, registrovanje zaprimljenih zahtjeva u dnevniku,
 • dlučuje o podnesenim zahtjevima,
 • vrši provođenje donesenih rješenja u ZK i KPU,
 • vrši izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka,
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj