AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
30.5.2019.
Uskoro sedam šaltera u Zk uredu za postupanje po zahtjevima stranaka
Na ovaj način će građanima Kantona Sarajevo biti pružene kvalitetnije usluge

10.4.2019.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 15.07. do 09.08.2019. godine

26.3.2019.
Obavještenje o promjeni računa

21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

15.11.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. Sarajevo XIII, K.O. Sarajevo IX, K.O. Vogošća, K.O. Uglješići, K.O. Bioča, i K.O. Ljubnići

12.11.2018.
Demant u vezi sa predmetom Adnan Šerak
Molimo predstavnike medija da objave ovaj demant, a kako bi javnost bila tačno i pravovremeno informisana

9.11.2018.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Organizator i moderator sastanka bila je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu koja je govorila o prednostima timskog rada i rezultatima koje je Sud već postigao u odjeljenjima gdje je timski rad ojačan i gdje je saradnja sa Kantonalnim sudom već uspostavljena

28.9.2018.
Za sudije Općinskog suda u Sarajevu održana obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu

9.11.2018.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
 
Organizator i moderator sastanka bila je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu koja je govorila o prednostima timskog rada i rezultatima koje je Sud već postigao u odjeljenjima gdje je timski rad ojačan i gdje je saradnja sa Kantonalnim sudom već uspostavljena
 

Sa ciljem postizanja boljih rezultata u radu, a na osnovu člana III Memoranduma o saradnji Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu koji je zaključen 15.11.2016. godine,  u Nemu je dana  01. i 02. novembra 2018. godine održan prvi veliki stručni sastanak predsjednika sudskih odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu sa sudijama Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Organizator i moderator sastanka bila je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu, koja je nakon pozdravne riječi govorila o prednostima timskog rada i rezultatima koje je Sud već postigao u odjeljenjima gdje je timski rad ojačan i gdje je saradnja sa Kantonalnim sudom već uspostavljena. Predsjednica je, pored ostalog, istakla da je za efikasniji  i kvalitetniji rad svih sudija neophodna bolja komunikacija koja obavezno podrazumijeva razmjenu informacija, mišljenja i stavova, ujednačavanje sudske prakse, jačanje procesne discipline te  ujednačavanje kaznene politike. Ovakvim postupanjem će se jačati odgovornost sudija prema javnosti te poboljšati  povjerenje javnosti u rad pravosuđa što Općinski sud u Sarajevu ne može postići bez saradnje sa sudijama Kantonalnog suda. Također je naglasila da se predmeti  moraju rješavati brzo i efikasno, u zakonom predviđenom roku, u protivnom zaštita po koju građani dolaze u sud nije adekvatna.

 

Na sastanku su tokom prvog radnog dana prezentovani rezultati saradnje Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu koja je realizovana uz podršku Okružnog suda u Amsterdamu te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II ‘2015.-2018’ sa ciljem usaglašavanja sudske prakse, jačanja autoriteta suda i procesne discipline te poboljšanja rada sudija u oba suda. Na sastanku je posebno predstavljena saradnja Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu kao model uspješne saradnje koji bi se trebao usvojiti i primijeniti na sva ostala odjeljenja ova dva suda. Rezultate projekta prezentirali su sa različitih aspekata predsjednica Janja Jovanović, te Amela Selimović Fazlagić, Nives Abdagić i Sanela Kovač Grabonjić, sutkinje Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu kao nosioci ove saradnje.

 

Pored toga, na sastanku su analizirani rezultati rada drugih odjeljenja sa aspekta međusobne saradnje, a sa ciljem utvrđivanja problema koji dovode do neujednačene sudske  prakse koja narušava izvjesnost i pravnu sigurnost građana. U tom smislu posebna pažnja je posvećena unapređenju saradnje Krivičnog i Prekršajnog  odjeljenja sa sudijama drugostepenog suda,  kako bi postupanje po ovoj vrsti predmeta bilo efikasnije i kvalitetnije.   

 

Tokom drugog radnog dana analizirano je stanje u predmetima Krivičnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu kao i dužina trajanja krivičnih  postupaka. Cilj je bio identifikovati probleme sa kojima se susreću sudije sarajevskog Općinskog suda te iznaći mjere za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada na krivičnom referatu. Zaključeno je da je po uzoru na saradnju građanskih odjeljenja prvostepenog i drugostepenog suda potrebno intenzivirati saradnju krivičnih odjeljenja ova dva suda, te pri tome primijeniti sva iskustva i znanja stečena tokom trogodišnje implementacije Projektnih aktivnosti unutar građanskih odjeljenja.  

 

Partneri organizatori sastanka su bili OSCE BiH i Atlantska inicijativa Sarajevo.

 

Ermin Sarajlija, predstavnik Projekta ARC (Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima) koji imeplementira misija OSCE-a BiH, prezentovao  je prisutnima  izvještaj pod nazivom „Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima”. Cilj izvještaja bio je detektovati  ključne probleme kod procesuiranja predmeta korupcije pred bh. sudovima. Razmatrajući prezentirani izvještaj zaključeno je da je potrebno uložiti dodatne napore sa ciljem unapređenja kvaliteta rada te napore kako bi praksa sudova u pogledu predmeta korupcije bila harmonizirana.

 

Predstavnici Atlantske inicijative iz Sarajeva prezentovali su svoje analize krivičnih predmeta praćenih pred sudovima u BiH. Svjetlana Milišić Veličkovski, sutkinja Vrhovnog suda FBiH  i Slavica Tadić, predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku, predstavile su prisutnima “Priručnik o seksualnom uznemiravanju: krivični i parnični postupak”, a Adisa Zahiragić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli te Katica Jozak Mađar, predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku, prezentovali su Kvalitativnu analizu presuda u predmetima nasilja u porodici. Cilj analize bio je, između ostalog, utvrditi stereotipe koji utječu na krajnji ishod presude kada je riječ o nasilju u porodici.

 

Nakon završetka svih planiranih aktivnosti, ovaj dvodnevni sastanak je ocijenjen izuzetno uspješnim naročito zbog mogućnosti razmjene iskustava, mišljenja i stavova sudija nižestepe nih i višestepenih sudova iz cijele BiH, te je izražena spremnost za organizovanje sličnih sastanaka u narednom periodu.  

 

Predsjednica Jovanović je na kraju zaključila da ovakva saradnja čiji je cilj postizanje bolje efikasnosti i kvaliteta rada sudova zapravo predstavlja kontinuirani zadatak svih nosilaca pravosudnih  funkcija te najavila intenziviranje aktivnosti u tom pravcu.