AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
19.9.2017.
Predsjednici Janji Jovanović obnovljen mandat
Novi četverogodišnji mandat predsjednice Jovanović

28.8.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Podgora I, k.o. Podgora II, k.o. Vogošća

22.6.2017.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 17.07. do 11.08.2017. godine

30.3.2017.
U sarajevskom Općinskom sudu svečano predstavljene Smjernice za postupanje u parničnom postupku
Smjernice su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu te će imati upućujući karakter

28.3.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Novo Sarajevo II, k.o. Novo Sarajevo V, k.o. Buča Potok i k.o. Dolac

16.2.2017.
Ministar Nenadić i predsjednica Jovanović: Neprihvatljivo je što su komunalna preduzeća u Općinskom sudu prepoznala svoju naplatnu službu
Naglašena je potreba nastavka zajedničkog rada na sagledavanju stanja i problema, kao i pokretanja neophodnih izmjena propisa koji bi rasteretili rad suda i omogućili njegovu efikasnost i ekonomičnost u radu

3.2.2017.
Okrugli sto „Tehnike izrade prvostepene i drugostepene sudske odluke“
Svrha okruglog stola je unapređenje kvaliteta prvostepenih i drugostepenih sudskih odluka u skladu s evropskim standardom, uloge sudije u utvrđivanju i izvođenju dokaza kao i razmjena iskustava sudija prvostepenog i drugostepenog suda sa kolegama iz Nizozemske

5.1.2017.
Obavještenje

15.11.2016.
Kantonalni sud u Sarajevu i Općinski sud u Sarajevu potpisali Memorandum o saradnji za unapređenje efikasnosti pravosuđa
Potpisivanjem Memoranduma potvrđuje se saradnja u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansiraju Vlada Norveške i Vlada Nizozemske i aktivnostima koje doprinose unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH

3.11.2016.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Ilijaš grad, k.o. Sarajevo X i k.o. Sarajevo IV
Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose

6.10.2016.
"Sedmice sudske nagodbe" u sarajevskom Općinskom sudu
 
Sud poziva sve zainteresovane stranke koje na ovom sudu vode sudske postupke da se odazovu dolaskom na sud ili podnošenjem zahtjeva za sporazumno rješavanje spora
 

U periodu od 03. do 14. oktobra 2016. godine, u Općinskom sudu u Sarajevu provodit će se aktivnosti pod nazivom „Sedmice sudske nagodbe“. U vezi sa tim Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu, istakla je da je ovaj sud u cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja predmeta već prilikom dostavljanja tužbe na odgovor pozvao stranke da pred sudom zaključe sudsku nagodbu i upoznao ih o prednostima zaključivanja sudske nagodbe.

Sudsku nagodbu stranke zaključuju u pisanoj formi, pred sudom, čime rješavaju spor koji postoji između njih. Posebno je bitno istaći da je sud uvijek stranke upoznavao da kod sporazumnog načina rješavanja spora sporazum ima snagu pravomoćne presude i u slučaju da se ugovorena obaveza ne izvrši, na osnovu takvog sporazuma stranka može u izvršnom postupku tražiti namirenje prinudnim putem. 

Sud uvijek nastoji da tokom cijelog provođenja postupka utječe na stranke da zaključe sudsku nagodbu jer je to dobrovoljan i miran način rješavanja spora, a ujedno brz i ekonomičan postupak. Zaključenom sudskom nagodbom vrijeme trajanja sudskog postupka se skraćuje, izbjegavaju se troškovi postupka, vrijeme donošenja odluke je skraćeno, nema ročišta, nema izvođenja dokaza, a stranke odmah dobiju sudsku odluku na koju nema osnova za žalbu. 

U vezi sa provođenjem „Sedmica sudske nagodbe“ u periodu od 03. do 14. oktobra 2016. godine, ovaj sud je poduzeo mnoge aktivnosti te je prvenstveno uz odgovor na tužbu dostavljao strankama i promotivni materijal u kojem su opisane prednosti zaključenja sudske nagodbe pred sudom. Sud je u cilju upoznavanja stranaka sa bržim i ekonomičnijim rješavanjem predmeta putem web stranice www.oss.ba blagovremeno obavijestio stranke koje imaju predmete na ovom sudu da iste pokušaju riješit zaključivanjem sudske nagodbe. Osim navedenog, sud je posebno izdvojio predmete pogodne za zaključenje sudske nagodbe u kojima će u periodu od 03. do 14. oktobra 2016. godine pozvati stranke da sporove riješe mirnim putem zaključivanjem sudske nagodbe. 

Građani koji vode postupak pred sudom nisu dovoljno informisani o prednostima zaključivanja sudske nagodbe te ovaj sud aktivno radi na istom. Još uvijek postoji otpor stranaka prema ovakvom načinu rješavanja sudskih postupaka, a što ujedno odgovara punomoćnicima stranaka- advokatima. Stoga je jedan od ciljeva „Sedmica sudske nagodbe“ razvijanje svijesti kod stranaka o prednostima mirnog načina rješavanja spora. Ujedno i sud bi na ovakav način riješio veći broj predmeta i postao ažurniji za rješavanje onih predmeta gdje se sudska nagodba nije mogla zaključiti kao, naprimjer, u predmetima gdje je potrebno izvođenje dokaza, vještačenje, izlazak na uviđaj, saslušavanje svjedoka i slično. 

Sud poziva sve zainteresovane stranke koje na ovom sudu vode sudske postupke da se odazovu dolaskom na sud ili podnošenjem zahtjeva za sporazumno rješavanje spora.  Napominjemo da se sudska nagodba može provoditi u svim predmetima, kao i u krivičnim gdje postoji mogućnost zaključenja sporazuma o priznanju krivnje.